Terugkeer van Belgische kinderen en hun moeders uit conflictzone in Syrië

05/03/2021, Brussel –De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om minderjarigen jonger dan 12 jaar terug te halen, mits de situatie dit toelaat. Ook de terugkeer van hun moeders zal worden bekeken. Deze terugkeer zal geval per geval worden beoordeeld op basis van de afweging tussen het belang van het kind, het gevaar voor de Belgische openbare veiligheid en de praktische haalbaarheid. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) zal zijn rol vervullen in de uitvoering van deze beslissing.

De situatie in de Syrische kampen is instabiel. “Voor onze nationale veiligheid biedt een gecontroleerde terugkeer de beste garantie op een goede opvolging door alle bevoegde diensten”, beklemtoont het OCAD. “De situatie is erg volatiel en ontsnappingen zijn niet uitgesloten. Zo kunnen personen van de radar verdwijnen.”

Kans op betere toekomst

De invloed van terreurgroep IS in de kampen nog steeds groot. “Als we niets doen, blijven deze kampen een broeihaard voor radicalisering. Een stabiele en veilige omgeving voor de kinderen vergroot hun kans op een betere toekomst in onze samenleving.”

In totaal zijn er sinds het uitbreken van het conflict al een veertigtal kinderen teruggekeerd. Op basis van de informatie waarover het OCAD beschikt, gaat het met de meeste van deze kinderen de goede kant uit.

Gevaar verminderen

De beslissing omvat in principe 33 kinderen, waarvan er 6 vermoedelijk overleden zijn. Daarnaast komen ook 13 moeders in aanmerking, die over de Belgische nationaliteit beschikken. Wat betreft deze vrouwen, is de meerderheid onder hen al veroordeeld in ons land, een minderheid moet nog worden berecht.

Alle vrouwen hebben een aanhoudingsmandaat tegen zich lopen. Na hun terugkeer zullen zij zowel tijdens als na hun detentie nauwlettend worden opgevolgd. Het OCAD voorziet voor elk van hen een individuele dreigingsanalyse. Deze analyses worden permanent actueel gehouden op basis van de input van alle partnerdiensten van het OCAD.

Positieve signalen

Sinds het begin van het conflict zijn in totaal 123 Belgen teruggekeerd. Het overgrote deel vertoont positieve tekenen van re-integratie en lijken hun extremistische ideologie achter zich te hebben gelaten. Een aantal blijft echter nog steeds vatbaar voor extremisme. Ze blijven opgevolgd worden via een geïndividualiseerde aanpak op maat in het kader van het actieplan Radicalisme. Hierin werken alle betrokken diensten samen op alle bestuursniveaus.

De meest extremistische personen worden prioritair opgevolgd door de veiligheidsdiensten.  Anderen krijgen een aanpak die meer gericht is op preventieve aspecten en op de re-integratie in onze maatschappij. Hoewel een nul-risico niet bestaat, worden de risico’s door deze aanpak in belangrijke mate gereduceerd.

Tot slot is België is niet het enige land dat burgers terughaalt uit de kampen. Verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Finland hebben ook al verschillende acties ondernomen om hun burgers terug te halen.