Privacyverklaring

GDPR – algemene bescherming van persoonsgegevens

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze verklaring wil het OCAD transparant zijn in hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van deze website. De persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres, enz.

Het OCAD verzamelt uw persoonsgegevens wanneer:

  • U op de pagina’s van het OCAD surft. In uw browser beginnen ze met https://ocad.belgium.be. Wanneer een link u naar een andere portaalsite, website, online toepassing of sociaal netwerk brengt, gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten;
  • U contact opneemt met het OCAD.

Uw persoonsgegevens worden beschermd op basis van:

  • De Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) inzake de bescherming van de persoonsgegevens (hierna GDPR) en de Belgische reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerkingen van persoonsgegevens. Dit privacy statement kan worden gewijzigd wanneer er voldaan moet worden aan nieuwe wettelijke verplichtingen of wanneer er nieuwe functies worden toegevoegd aan onze website. Bijgevolg is het aangewezen aan om dit statement regelmatig te raadplegen. Deze versie van het privacy statement dateert van 16/11/2020.

1.1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking

Het OCAD ziet erop toe dat enkel de gegevens worden verzameld en verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw vraag.

Daarnaast verzamelt en verwerkt het OCAD ook gegevens op anonieme wijze

  • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren;
  • om u een antwoord te bieden in uw taal.

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie is bedoeld, dan bezorgt het OCAD u de gegevens van die administratie. Het staat u dan vrij om hen te contacteren.

1.2. Verwerkte gegevens

De persoonsgegevens die automatisch worden verzameld en behandeld, hebben betrekking op twee situaties:

  • U raadpleegt een of meerdere pagina’s : uw gegevens worden anoniem behandeld om een zicht te krijgen op het aantal consultaties van de website dat u uitvoert (IP-adres)
  • U neemt contact met ons op via het contactformulier : de behandelde gegevens betreffen uw voornaam, naam en mailadres dat u opgeeft en de metagegevens die al dan niet gelinkt zijn met uw mail

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de website te verbeteren. Het gaat onder meer om taalkeuze en gebruikte zoekwoorden.

1.3. De verwerkingsverantwoordelijke

Het OCAD, vertegenwoordigd door zijn Data Protection Officer (DPO) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het behandelt in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat hij, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt.

1.4. De bewaringsduur:

  • van uw IP-adres is 12 maanden
  • van de cookies is 13 maanden
  • van de uitwisselingen via het contactformulier (link stuurt een e-mail) is 24 maanden

Uw gegevens worden niet overgedragen aan andere instellingen.

1.5. Veiligheid

Het OCAD waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen. Het OCAD gebruikt hiervoor beveiligingstechnieken en -procedures, die hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschreven worden.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

1.6. Recht op inzage, rechtzetting, overdraagbaarheid, bezwaar, wissen …

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die het OCAD gebruikt: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om uw gegevens over te dragen, het recht om bezwaar aan te tekenen, het recht om gegevens te laten wissen enzovoort.

Het OCAD behandelt uw aanvraag binnen de 15 werkdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, wordt de termijn nog eens verlengd met 15 werkdagen.

Vul het contactformulier in t.a.v. onze ‘Functionaris voor gegevensbescherming’ (DPO), samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen

1.7. Klachten

Als u vindt dat het OCAD uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.8 Cookies

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën.

Scroll naar boven