Nieuwe strategie tegen terrorisme en extremisme vervangt actieplan radicalisme

08/09/2021, Brussel – Alle bevoegde diensten in ons land werken samen binnen een nieuwe strategie tegen terrorisme en extremisme. Deze strategie omvat een integrale aanpak en actualiseert het actieplan radicalisme (plan R). Dat is vandaag beslist door het Overlegcomité.

Deze strategie terrorisme, extremisme inclusief het radicaliseringproces (Strategie TER) bouwt voort op de ervaringen uit het verleden. De samenwerking gebeurt al dagelijks in de praktijk. Nieuw is dat het kader voor deze samenwerking verder wordt uitgediept in een nationale strategie en officieel is goedgekeurd door de federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten. Belangrijk is ook dat deze Strategie alle vormen van extremisme en terrorisme, zowel religieus als ideologisch geïnspireerd, op een gelijke manier aanpakt.

“Begin jaren 2000 lag de focus van de opvolging van extremisten vooral op een repressieve aanpak’”, vertelt Gert Vercauteren, directeur a.i. van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD). “Nadien groeide het bewustzijn dat dit onvoldoende was. De strategie is geëvolueerd naar een multidisciplinaire aanpak en steunt op de expertises van alle beleidsniveaus in ons land. Een breed scala aan diensten wordt betrokken.”

Problemen voorkomen

De doelstelling is om problemen te voorkomen die op termijn kunnen leiden tot een veiligheidscrisis. Het OCAD coördineert deze multidisciplinaire aanpak. “In de praktijk wil dit nieuwe kader de transparantie en de samenwerking tussen de bevoegde diensten maximaliseren. Dit is gebaseerd op een brede benadering van terrorisme en extremisme, waarin het maatschappelijk veld zoals de sociopreventieve sector een belangrijke rol vervult”, licht het OCAD toe.

Informatie delen is onmisbaar in de samenwerking tussen bevoegde diensten. “Dankzij de gemeenschappelijke gegevensbank (GGB) kunnen alle partners informatie uitwisselen. Het vormt de ruggengraat in de prioritaire opvolging van extremisten en terroristen. Momenteel gaat het om een 700-tal individuen”, vertelt het OCAD.

Vroeg detecteren en risico’s verminderen

Er bestaat een netwerk in ons land om signalen van extremisme en terrorisme vroeg te detecteren. Vervolgens worden problematische gevallen voorzien van een traject op maat om de risico’s te verminderen en wanneer mogelijk de re-integratie in de samenleving voor te bereiden. De Lokale Taskforces (LTF) en de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC-R) zijn het zenuwcentrum in dit proces.

De Nationale Taskforce (NTF) verenigt alle betrokken federale diensten alsook de vertegenwoordigers van gewesten en gemeenschappen. Hier gebeurt de aansturing van de nationale werkgroepen binnen de Strategische Nota. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het monitoren en het zoeken naar oplossingen voor specifieke fenomenen binnen alle soorten extremisme.

 

Het volledige document van de Strategie TER kan u downloaden via deze link.