Suggesties voor onderzoekspistes

Brussels skyline

Ieder jaar wordt het OCAD geconfronteerd met nieuwe en oude dreigingen en met het besef van de nood aan meer inzicht in fenomenen, methodes en juridische realiteiten. Het OCAD stimuleert en verwacht vernieuwend en verrassend onderzoek zowel in de al gekende domeinen als buiten het voor de hand liggende. Onderstaande  topics voor onderzoek zijn louter suggestief en dienen vooral ter inspiratie. Ze vormen geen voorwaarde om aan de thesiswedstrijd te mogen deelnemen.

Topics

 1. Anti-establishment: de grens tussen burgerlijke ongehoorzaamheid, activisme en extremisme New
 2. Financiering van terrorisme en extremisme New
 3. Psychologische problematieken en het risico op geweld New
 4. Evaluatie van de Strategie TER en zijn platformen
 5. Hoe LIVC-R’s beter kunnen omgaan met rechts-extremisme vanuit een preventieoptiek
 6. De dreiging uitgaande van christelijk religieus extremisme
 7. Vervolging van terrorisme en extremisme: verschillen in vonissen naargelang geslacht, ideologie en leeftijd
 8. De analytische relevantie van concepten zoals ‘links’ en ‘rechts’ in de 21ste eeuw om politieke stromingen te beschrijven en benoemen
 9. Hoe ecologische uitdagingen een vector van radicalisering kunnen worden en hoe ecologische bewegingen een extremistisch pad op kunnen gaan
 10. Analyse van communicatiemiddelen, -kanalen en -publieken (of van de inzet daarvan) door extremistische groeperingen al dan niet in een historische, sociologische, taalkundige of psychologische context al dan niet met betrekking tot countercommunicatie
 11. Raakvlakken of verschillen op ideologisch vlak tussen verscheidene extremistische opvattingen: Blootleggen van mogelijke extremistische templates en de relatie met handelingen, communicatie of drijfveren
 12. Discoursanalyses (geschreven, visueel, performatief) van: extremistische en terroristische communicatie; antiterroristische actie; of polariserende entiteiten in en buiten België
 13. De relatie tussen pedagogie, communicatie en extremisme in de klas en het onderwijs
 14. Sociologische of historische interacties tussen politiek en bevolkingsgroepen (onderling) met betrekking tot (beleid ten aanzien van) extremisme en terrorisme
 15. Invloed van vreemde mogendheden of buitenlandse entiteiten (Westers, Midden-Oosten, Afrikaans, Oosters) op bepaalde bevolkingsgroepen in België of Europa (meerderheid en minderheid) in het kader van extremisme en terrorisme
 16. Radicalisering in de publieke sector en de impact op beleid
 17. Reflectie of evaluatie van bestaande multidisciplinaire/multiagency benaderingen in België, Europa en de wereld
 18. Reflectie over de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden of platformen tussen partners met verschillende concrete finaliteiten maar convergerende overkoepelende missiekaders (overheid, academische wereld en private sector)
 19. Analyse van de toepassing van wetenschappelijke methodologieën bij (en hun relevantie voor) succesvol (veiligheids)beleid
 20. Reflectie over de ontwikkeling van beleidsevaluatiemogelijkheden met betrekking tot het voorkomen van gewelddadig extremisme of terrorisme
 21. Empirische of historische veldstudies in oude en nieuwe probleemcontexten met betrekking tot extremistische en terroristische fenomenen
 22. Overlap tussen andere, oude en nieuwe dreigingen bij extremisme en terrorisme
 23. Prisonstudies: radicalisering en extremisme in de gevangenissen
 24. Literatuurstudies over de samenhang tussen psychische stoornissen en radicalisering, terrorisme, extremisme met bijzondere aandacht voor persoonlijkheidsstoornissen zowel in het algemeen alsook (en vooral) met betrekking tot bepaalde politiek-culturele strekkingen in het kader van extremisme en terrorisme
 25. Transculturele psychologie (of antropologie) binnen het kader van identiteitsontwikkeling, groepen, relatione emoties met betrekking tot radicalisering en extremisme in verschillende bevolkingsgroepen (sociaal of cultureel). Het historiseren (plaatsen in een concrete ruimte, tijd en sociale plek) van psychologie, cultuur en politiek geweld in het kader van extremisme en terrorisme
 26. In hoeverre forensische psychologie (vooral de RNR-principes – Risk, Need, Responsivity; Andrews en Bonta) van toepassing kan zijn in een (beleids)kader ten aanzien van extremisme en terrorisme
 27. Psychoculturele contextualisering en differentialisering in disengagementstrategieën
 28. Groepsprocessen en het gebruik van geweld om politieke of machtsontplooiende redenen
 29. Risicobeheersing op het lokale niveau vanuit een psychosociale, preventieve of curatieve invalshoek
 30. Onderzoeken of bestaande modellen omtrent radicalisering analytisch bruikbaar zijn (in studies post facto) alsook voorspellend kunnen zijn
 31. Reflecties (ethisch, juridisch, economisch etc.) over de aard en de evolutie van het veiligheidslandschap in België en de wereld of over de ontwikkeling van preventie en repressie met betrekking tot extremisme, radicalisme en terrorisme
 32. Historische, antropologische of sociologische (empirische) omgevingsanalyses van concrete fenomenen, structuren of instituten die voorbij het evidente toch van impact kunnen zijn op de ontwikkeling van (deelfactoren van) radicalisme, extremisme of terrorisme of op de aanpak daarvan
Scroll naar boven