Reglement thesiswedstrijd

Brussels skyline

Deelnemers & deelname

Artikel 1

§1 Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) organiseert in samenwerking met de academische wereld (hierna de organiserende instantie) een thesiswedstrijd voor masterproeven. Doel van de wedstrijd is om de netwerken tussen de academische en de inlichtingen- en veiligheidswereld te verduurzamen en relevant onderzoek te stimuleren en te valoriseren.

§2 De wedstrijd wordt georganiseerd voor de Koninklijke Militaire School van België en de 12 Belgische universiteiten, met name:

 • UAntwerpen
 • UGent
 • KULeuven
 • UHasselt
 • VUB
 • ULB
 • Saint-Louis
 • ULiège
 • UMons
 • UNamur
 • UCL

§3 Voor de huidige editie kunnen enkel masterstudenten deelnemen die hun masterproef in dit academiejaar zullen indienen. Vanaf nu wordt er met ‘deelnemers’ of ‘deelnemende studenten’ standaard verwezen naar deze groep.

Artikel 2

Enkel individueel geschreven masterproeven worden in aanmerking genomen. Deelnemers kunnen slechts één inzending indienen en dienen dit ook persoonlijk te doen.

Artikel 3

§1 Studenten kunnen hun kandidatuur voor deelname aan de wedstrijd indienen (inschrijving) vanaf bekendmaking van hun eindresultaat tot na de proclamatie van de tweede zit in september (uiterlijk 22 september 2024). Er wordt géén onderscheid gemaakt tussen indieningen in eerste en in tweede zit.

§2 Deelname aan de thesiswedstrijd betekent dat de studenten de kans krijgen om mee te doen aan de informatiesessie Students@cuta, georganiseerd door het OCAD in maart 2024.

Preselectie

Artikel 4

§1 De inschrijving bevat de volledige masterproef (in het Nederlands, Frans, Engels of Duits) en een ingevulde informatiefiche (zelfde taal als de masterproef), bestaande uit:
a) persoonsgebonden informatie: (1) naam, voornaam, geboortedatum, kopie identiteitskaart of paspoort; (2) universiteit, faculteit, studierichting, promotor, onderwerp en titel masterproef; (3) eindresultaat masterproef (kopie puntenblad); (4) ondertekend akkoord met de voorwaarden;
b) een korte samenvatting van de masterproef (1,5 pagina max);
c) de motivatie waarom de masterproef relevant is voor het OCAD en zijn partners (0,5 pagina max).

Het hele pakket dient elektronisch bezorgd te worden aan het OCAD. Een elektronisch ontvangstbewijs volgt.

§2 Een preselectie wordt gemaakt op basis van:
a) de gegevens in §1;
b) de pertinentie van het onderwerp voor (de opdrachten van) het OCAD;
c) de kwaliteit van de masterproef. De masterproef dient van een hoog niveau te zijn. Om door de preselectie te geraken, moet de masterproef minstens een onderscheiding (14/20) behaald hebben of een aanbevelend schrijven hebben van de promotor.

Maximaal 15 inzendingen worden weerhouden.

§3 De organiserende instantie behoudt het recht om inzendingen bij de preselectie te diskwalificeren indien ze te laat indienen of indien ze niet voldoen aan de criteria van artikel 1 en artikel 2 en van artikel 4, §1 en §2.

§4 De na de preselectie weerhouden kandidaten krijgen in oktober 2024 bericht dat hun masterproef in aanmerking komt voor de eindselectie.

Eindselectie: Jury & jurering

Artikel 5

Na de preselectie vindt een eindselectie plaats door een onafhankelijke jury. Voor beoordeling door de jury komen slechts de masterproeven in aanmerking die door de preselectie zijn geraakt.

Artikel 6

§1 De jury bestaat uit een onafhankelijk panel van zowel academici als professionals uit de inlichtingen- en veiligheidswereld, waaronder ook het OCAD (gemengde jury).

§2 De jury opereert autonoom en anoniem. Alle beslissingen worden in consensus door de jury genomen.

§3 De samenstelling van de jury zal gebeuren in functie van de binnenkomende onderwerpen.

§4 De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de masterproeven het advies van externe deskundigen in te winnen.

Artikel 7

Inzendingen voor de thesiswedstrijd worden door de gemengde jury beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• relevantie van het onderwerp voor de finaliteit van de opdrachten van het OCAD en de veiligheids- en inlichtingendiensten;
• wetenschappelijke kwaliteit;
• begrijpbaarheid (stijl, leesbaarheid).

Prijzen

Artikel 8

§1 De samengestelde jury bepaalt maximum vier winnaars: één hoofdwinnaar en vervolgens in functie een tweede, derde en vierde plaats.
§2 De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Artikel 9

§1 De winnaar mag zijn of haar onderzoek voorstellen op het colloquium dat in het begin van het jaar 2025 georganiseerd wordt door het OCAD in samenwerking met zijn partners uit de academische en de inlichtingen- en veiligheidswereld.

§2 De decaan van de faculteit van de winnende masterproef krijgt de mogelijkheid om het colloquium te openen, gevolgd door de voorstelling van de winnende masterproef door zijn auteur.

§3 De winnaar krijgt zichtbaarheid op de website van het OCAD in de vorm van een nieuwsbericht. Alle laureaten krijgen de kans om een wetenschappelijk artikel te schrijven in het magazine Radices. De hoofdwinnaar krijgt, samen met zijn promotor, het eerste artikel.

Artikel 10

De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de thesisprijs niet uit te reiken.

Rechten

Artikel 11

§1 De inzending van een masterproef houdt geen overdracht van auteursrecht of enige met het auteursrecht samenhangende bevoegdheid in.

§2 De organiserende instantie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de masterproef. De auteur draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud van zowel zijn masterproef als ander door hem gepubliceerd materiaal.

Artikel 12

§1 De deelnemers gaan ermee akkoord dat hun gegevens in het kader van hun masterproef worden bijgehouden door het OCAD om een kennisdatabank van relevant academisch onderzoek samen te stellen, die ter consultatie beschikbaar kan worden gesteld van de medewerkers van het OCAD en zijn partnerdiensten of de diensten waarmee het OCAD nauw samenwerkt. De gegevens worden niet bijgehouden noch verwerkt voor commerciële doeleinden.

§2 De organiserende instantie behoudt het recht ingezonden masterproeven en artikels te gebruiken voor eigen onderzoek en er eventueel uit te citeren, steeds mét vermelding van de bron.

§3 De inzender vrijwaart de organiserende instantie voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.

Slotbepaling

Artikel 13

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organiserende instantie na intern overleg.

Artikel 14

De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en akkoord te gaan met de inhoud ervan.

Scroll naar boven