Individuele administratieve maatregelen

Brussels skyline

De individuele administratieve maatregelen hebben tot doel terroristische misdrijven te voorkomen. Ze mogen geen contraproductief effect hebben op de nationale veiligheid of op de re-integratie van een persoon in onze maatschappij. In deze context verstrekt het OCAD een gemotiveerd advies aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken, of de Nationale Veiligheidsraad, afhankelijk van de beoogde maatregel. Het advies van het OCAD is altijd gestoeld op overleg en nauwe samenwerking met zijn ondersteunende diensten en partnerdiensten, in het bijzonder het federaal parket.

Het kan gaan om volgende maatregelen:

Passban:

Bij toepassing van de maatregel Passban wordt iemands paspoort geweigerd, ingetrokken of niet verlengd. De beslissing om deze maatregel toe te passen valt onder de bevoegdheid van de minister van Buitenlandse Zaken op basis van een gemotiveerd advies wanneer blijkt dat een persoon een aanzienlijk risico of een aanzienlijke bedreiging vormt voor de openbare orde of de openbare veiligheid.

Verschillende diensten (zoals het federaal parket, de lokale parketten, de FOD Buitenlandse Zaken en het OCAD) kunnen een voorstel indienen om een persoon te laten opnemen op de Passban-lijst.

ID-ban:

Bij de maatregel ID-ban wordt iemands identiteitskaart ingetrokken of ongeldig verklaard, of wordt het uitreiken van een identiteitskaart geweigerd. De beslissing om deze maatregel toe te passen valt onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Een maatregel ID-ban veroorzaakt automatisch ook een maatregel Passban, voor dezelfde duur als de ID-ban. Deze maatregel kan worden genomen wanneer er gegronde en ernstige aanwijzingen zijn dat een persoon zich naar een gebied wenst te begeven waar terroristische groepen actief zijn en dat die persoon bij terugkeer in België een ernstige dreiging voor terroristische misdrijven kan vertegenwoordigen. Een ID-ban is beperkt in de tijd. De geldigheid van de maatregel bedraagt drie maanden en kan éénmaal verlengd worden indien nodig.

Bevriezing van financiële tegoeden:

In het kader van de strijd tegen de financiering van terrorisme worden de tegoeden en economische middelen bevroren van personen die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. Personen die het voorwerp van deze maatregel uitmaken, worden toegevoegd aan de nationale lijst (beschikbaar op de website van de Algemene Administratie van de Thesaurie) en de maatregel wordt via koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor een goed begrip: deze nationale lijst mag niet verward worden met de zogenaamde ‘OCAD-lijst’, namelijk de Gemeenschappelijke Gegevensbank.

De nationale lijst wordt opgemaakt en gewijzigd door de Nationale Veiligheidsraad. Dit gebeurt op basis van evaluaties van het OCAD, na overleg met de steundiensten en de bevoegde gerechtelijke overheden.

Minstens één keer per semester wordt de nationale lijst opnieuw onderzocht om te beoordelen of de personen op deze lijst gehandhaafd of verwijderd moeten worden, of indien van toepassing, om een persoon aan de lijst toe te voegen.

De nationale financiële sancties moeten door elkeen (natuurlijke en rechtspersonen) in België worden nageleefd.. Dit betekent concreet dat:

  • Iedereen de verplichting heeft om de tegoeden van deze personen te bevriezen.
  • Het voor iedereen verboden is om aan deze personen direct of indirect tegoeden ter beschikking te stellen.

Klik hier voor meer informatie.

Scroll naar boven